We have moved - Ry' ni wedi symud

          Visit us at www.jenipherscoffi.wales              

Ewch i www.jenipherscoffi.cymru 

A speciality coffee, that's extra special. Jenipher's Coffi, named after Jenipher, the vice-chair of the co-operative of farmers who produce this high-quality Arabica coffee, organically and to Fairtrade standards from the volcanic soils of Mt Elgon in eastern Uganda. 

Jenipher is an inspiration in her community, always striving for better. From production to packaging, this brand embodies that spirit, committed to sustainably producing delicious coffee. Working directly in partnership with the farmers, who are guaranteed a fair price for their coffee, and through Fairtrade standards, supported to develop their communities and respond to the climate crisis, the farmers lead the way when it comes to Jenipher's Coffi. That's why there's a farmer on the front of every bag. 

Hand roasted to perfection by Wales' longest established roasters, the coffee is sweet with hints of berries and caramel. Quite unique but also easily enjoyed no matter how you take your coffee. 

Coffi arbenigol sydd wir yn arbennig iawn. Enwyd Jenipher's Coffi ar ôl Jenipher, is-gadeirydd cydweithfa o ffermwyr sy'n cynhyrchu'r coffi Arabica o ansawdd uchel hwn, yn organig ac i safonau Masnach Deg o briddoedd folcanig Mt Elgon yn nwyrain Uganda. 

Mae Jenipher yn ysbrydoliaeth yn ei chymuned, bob amser yn estyn yn uwch. O gynhyrchu i becynnu, mae'r brand hwn yn ymgorffori'r ysbryd hwnnw, ac wedi ymrwymo i gynhyrchu coffi blasus yn gynaliadwy. Gan weithio mewn partneriaeth â'r ffermwyr, sydd wedi sicrhau pris teg am eu coffi, a thrwy safonau Masnach Deg a gefnogir i ddatblygu eu cymunedau ac ymateb i'r argyfwng hinsawdd, mae'r ffermwyr yn arwain y ffordd i Jenipher's Coffi. Dyna pam mae ffermwr ar flaen bob bag.

Wedi'i rostio â llaw i berffeithrwydd gan rostwyr hynnaf Cymru, mae'r coffi yn felys gydag thonau o aeron a charamel. Eithaf unigryw ond hefyd yn hawdd ei fwynhau waeth sut rydych chi'n cymryd eich coffi.

A new brand of coffee for Wales, brought to you by the Climate Change Coffee Partnership. This project is managed by Fair Dos - Siopa Teg CIC and supported by Welsh Government

Brand Newydd o goffi i Gymru, gan y Partneriaeth Coffi Newid Hinsawdd. Rheolir y prosiect gan Fair Dos - Siopa Teg CIC a chefnogwyd gan Lywodraeth Cymru.